BioGRANT VEOLIA 2010

Společnost Veolia Voda ČR, a.s., vypisuje soutěž BioGRANTY VEOLIA, která je příležitostí pro všechny zaměstnance skupiny získat finanční podporu pro veřejně prospěšný ekologicky zaměřený projekt, na jehož realizaci se jako dobrovolníci podílejí.
Náš projekt podpořil zaměstnanec společnosti Severočeské vodovody a kanallizace a.s., na jeho realizaci jsme získali sponzorský dar 50.000,- Kč od společnosti Veolia Voda, ten nám umožnil nakoupit vybavení potřebné pro realizaci projektu a uhradit dopravu žáků na mezibořskou úpravnu vody.

Zařízení:

  • 3 pH metry pro měření chemických vlastností vody
  • 3 konduktometry pro měření elektrické vodivosti
  • 3 mikroskopy pro zkoumání mikroflóry (Mikroskop Dual CMOS)
  • dalekohled pro pozorování vodních ploch
  • fotoaparát pro vytváření dokumentace
  • GPS pro určování polohy odběrových míst

Projekt: Zjišťování kvality vody v okolí města Mostu

Jsme ekologicky zaměřená škola, chceme rozvíjet a prohlubovat znalosti dětí v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). Protože si plně uvědomujeme, jak je důležité mít povědomí o životním prostředí, jehož voda je nedílnou součástí. Připravili jsme projekt, jehož cílem je formování postojů žáků k udržitelnému rozvoji. Rozvíjení schopnosti žáků efektivně komunikovat, aktivně využívat ICT, týmově spolupracovat a hledat řešení problémů, nakládat s informacemi, prezentovat je, pomoci uvažovat v souvislostech a uvědomovat si perspektivnost různých hospodářských oblastí. Žáci budou lépe vnímat požadavky na ochranu životního prostředí. Získají nové informace a poznatky v oblasti vodního života a ekologie, naučí se také hospodařit s vodou, uvědomí si „cenu“ zdravé vody pro život na Zemi.

Projekt

  • bude zaměřen na zjišťování kvality vody v Mostě ve vodních nádržích Benedikt a Matylda, na řece Bílině a v jezírku na Resslu, měření provedeme pětkrát během školního roku
  • porovnávání naměřených hodnot se vzorky vody přitékající z Flájské přehrady na úpravnu vody v Meziboří
  • pořádání exkurzí na úpravnu vody v Meziboří, žáci se seznámí s procesem úpravy vody pro domácnosti a tepelným čerpadlem, alternativním zdroje energie – během školního roku se při odebírání vzorků a exkurzi na úpravnu postupně vystřídají žáci tříd druhého stupně naší školy

Exkurze žáků 5. A a 8. A na úpravně pitné vody (19.5.2011)

Ve středu 18. května absolvovali žáci 5. A a 8. A letos již poslední exkurzi na úpravně pitné vody v Meziboří.

Exkurze žáků 9.A na ÚV Meziboří (23.3.2011)

Fotografie z exkurze žáků 9.A na ÚV Meziboří dne 17. 3.

Exkurze na úpravně vody v Meziboří (2.11.2011)

V letošním školním roce budeme pracovat na projektu „Zjišťování kvality vody na Mostecku“. První úkoly již žáci s paní učitelkou Strnadovou plní a v rámci tohoto projektu navštívila třída 8. A úpravnu vody v Meziboří. Žáci si úpravnu prohlédli, dozvěděli se, jak se voda upravuje, aby byla pitná a odebrali si vodu před čištěním a po něm na další zkoumání.