Inovace a modernizace praktického vyučování SOŠ (PRAXIN)
CZ.1.07/1.1.00/54.0018
Název operačního programu: OP pro konkurenceschopnost

ZŠ Most, Svážná 2342, příspěvková organizace je partnerem projektu PRAXIN, jehož meritem je inovace a modernizace praktického vyučování SOŠ na Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademii, Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole Most, příspěvkové organizaci.
Cílem projektu je zlepšení klíčových kompetencí žáků vybraných oborů vzdělání. Specifickým cílem je vytvoření vlastního střediska praxe pro praktické vyučování a poskytování poradenské činnosti střediskem praxe.
Prostřednictvím projektu žadatel naváže a zkvalitní spolupráci školy s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) a dosáhne rozvoje klíčových kompetencí žáků.
Projekt je rozdělen do dvou klíčových aktivit: 01 Budování vlastního střediska praxe, 02 Poradenská činnost pro ZŠ v podnikání.
Partnery pro aktivity 02 je pět základních škol. Předkladatel projektu bude poradenskou činností vést učitele a žáky základní školy k založení a k fiktivnímu fungování minipodniku. Aktivita bude realizována v pěti fázích a na závěr aktivity bude uspořádán miniveletrh, kterého se zúčastní jako vystavovatelé minipodniky jednotlivých partnerských základních škol a fiktivní firmy předkladatele projektu. Minipodniky získají od předkladatele projektu pro svoji činnost vhodné IT zařízení. Aktivita bude probíhat od října 2014 do června 2015.