Vážení rodiče, milé děti,

zveme Vás k Zápisu do prvních tříd, který se bude konat 19. a 20. ledna 2015;

19. ledna od 12.00 do 18.00 hod.

20. ledna od 8.00 do 16.00 hod.

K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou Váš občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě, že máte dítě v pěstounské péči, přineste s sebou i pravomocné rozhodnutí soudu, kterým Vám bylo svěřeno dítě do pěstounské péče. K zápisu se s dítětem musí dostavit oba dva rodiče.

Pokud se k zápisu v daných termínech nemůžete z vážných důvodů dostavit, je možné zapsat Vaše dítě dodatečně v náhradním termínu, nejpozději však do 15. února 2015, který si předem domluvíte se zástupkyní ředitelky školy Mgr. Marií Kudrnovou (tel. 476707337, 730575276).

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, písemnou žádost doloženou doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa) doručte do školy nejpozději do 31. 5. 2015. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Podmínkou pro přijetí dítěte narozeného v období od 1. září 2009 do 31. prosince 2009 (tzv. předčasného zaškolení) je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (ZV), o odklad povinné školní docházky (OPŠD), přihlášku na kurz grafomotoriky, Desatero pro rodiče naleznete na www.1zsmost.cz v rubrice Dokumenty ke stažení.