Přihlášky

Vycházející žáci a žáci pátých ročníku, kteří mají zájem o studium na osmiletých gymnáziích, obdrží v pololetí s výpisem z vysvědčení také dvě částečně předvyplněné přihlášky. Tyto přihlášky je nutné doplnit o chybějící údaje a přinést ke kontrole třídní učitelce. Pro 1. kolo přijímacího řízení může žák podat až dvě přihlášky. Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli příslušné školy. Za doručení odpovídá zákonný zástupce (předání osobně na střední škole nebo poštou – rozhoduje razítko pošty). Odevzdání přihlášek na střední školy je 1. března 2020. Na přihláškách musí být školy uvedené ve stejném pořadí. (v případě Podkrušnohorského gymnázia, Most je možné u oboru uvést, zda chce uchazeč studovat na pracovišti Most nebo Bílina). Součástí přihlášek jsou ostatní dokumenty (dle kritérií příslušné SŠ) – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, posudek školského poradenského pracoviště, výsledky olympiád apod….

Přijímací zkoušky

Na obory s maturitní zkouškou se konají jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M. Pro první školu na přihlášce je daný 1. termín, pro druhou školu na přihlášce 2. termín (ředitel školy může vyhlásit i školní kolo přijímacích zkoušek, popř. ústní pohovor).

1. termín

  14. dubna 2020 – čtyřleté obory (gymnázia, gymnázia se sportovní přípravou, odborné školy)

  16. dubna 2020 – obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín

  15. dubna 2020 – čtyřleté obory (gymnázia, gymnázia se sportovní přípravou, odborné školy)

  17. dubna 2020 – obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška se netýká oborů s výučním listem.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny (v případě, kdy se žák nemůže dostavit na řádný termín z důvodu nemoci, náhlé rodinné události apod. – musí být řádně omluveno na SŠ):

1. termín -13. května 2020

2. termín – 14. května 2020

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny:

  • přijatí uchazeči zveřejněním seznamu na úřední desce SŠ a na webových stránkách
  • nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou

Zápisové lístky

Každý uchazeč o studium na střední škole obdrží od výchovného poradce v únoru jeden zápisový lístek, který slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru na dané SŠ. V případě přijetí je nutné potvrdit tento úmysl odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí vybrané střední škole.

Odvolání

V případě nepřijetí žáka, obdrží uchazeč toto rozhodnutí poštou. Do 3 pracovních dnů je možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat písemně řediteli školy.

V případě dotazů mě kontaktujte na emailové adrese petra.kejkrtova@1zsmost.cz.

Výchovný poradce: Mgr. Petra Kejkrtová