Důležité sdělení

Setkání budoucích prvňáčků a dětí přípravné třídy proběhne 23.5. od 16:00. 

První třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a dětí do přípravné třídy se koná 13.6. od 16:00 hod. 

více informací
Zpět

Přijímací řízení na střední školy

Přihlášky

 Vycházející žáci a žáci pátých ročníku, kteří mají zájem o studium na osmiletých gymnáziích, obdrží v pololetí s výpisem z vysvědčení také dvě částečně předvyplněné přihlášky. Tyto přihlášky je nutné doplnit o chybějící údaje. Pro 1. kolo přijímacího řízení může žák podat až dvě přihlášky. Přihláška se podává na platném tiskopise přímo řediteli příslušné školy. Za doručení odpovídá zákonný zástupce (předání osobně na střední škole nebo poštou – rozhoduje razítko pošty). Odevzdání přihlášek na střední školy je nejpozději do 1. března 2023. Na přihláškách musí být školy uvedené ve stejném pořadí (v případě Podkrušnohorského gymnázia, Most je možné u oboru uvést, zda chce uchazeč studovat na pracovišti Most nebo Bílina). Součástí přihlášek jsou ostatní dokumenty (dle kritérií příslušné SŠ) – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, posudek školského poradenského pracoviště, výsledky olympiád apod….

V případě zájmu o studium oboru vzdělání s talentovou zkouškou je termín podání přihlášky 30. 11. 2022.

Přijímací zkoušky

Na obory s maturitní zkouškou se konají jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M. Pro první školu na přihlášce je daný 1. termín, pro druhou školu na přihlášce 2. termín (ředitel školy může vyhlásit i školní kolo přijímacích zkoušek, popř. ústní pohovor).

1. termín

13. dubna 2023 – čtyřleté obory (gymnázia, gymnázia se sportovní přípravou, odborné školy)
17. dubna 2023 – obory šestiletých a osmiletých gymnázií


2. termín

14. dubna 2023 – čtyřleté obory (gymnázia, gymnázia se sportovní přípravou, odborné školy)
18. dubna 2023 – obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná přijímací zkouška se netýká oborů s výučním listem.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny (v případě, kdy se žák nemůže dostavit na řádný termín z důvodu nemoci, náhlé rodinné události apod. – musí být řádně omluveno na SŠ):

  1. termín –10. května 2023
  2. termín – 11. května 2023

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny:

  • přijatí uchazeči zveřejněním seznamu na úřední desce SŠ a na webových stránkách
  • nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou

 

Zápisové lístky 

Každý uchazeč o studium na střední škole obdrží od výchovného poradce do 15.3. jeden zápisový lístek, který slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru na dané SŠ. V případě přijetí je nutné potvrdit tento úmysl odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí vybrané střední škole.

Odvolání

V případě nepřijetí žáka obdrží uchazeč toto rozhodnutí poštou. Do 3 pracovních dnů je možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat písemně řediteli školy.

V případě dotazů mě kontaktujte na Škole online.

VaKP Mgr. Petra Kejkrtová

DokumentyKomunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.