Zpět

Whistleblowing

Ochrana oznamovatelů


Máte podezření na korupci či jiné protiprávní jednání týkající se činnosti Základní školy,
Most, Svážná 2342, příspěvkové organizace?

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019
o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice na ochranu
oznamovatele“) a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („zákon o ochraně
oznamovatelů“) zavedla Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace vnitřní
oznamovací systém (dále jen „VOS“) a byla určena příslušná osoba pověřená k přijímání
a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“)


Oznámení na protiprávní jednáníOznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou
činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis (§ 2 odst. 1 zákona
o ochraně oznamovatelů) spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí na ochranu
oznamovatele, a to:


▪ Závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
▪ zadávání veřejných zakázek,
▪ služba,
▪ samostatná výdělečná činnost,
▪ výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
▪ výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
▪ plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
▪ správa svěřeneckého fondu,
▪ dobrovolnická činnost,
▪ odborná praxe, stáž, nebo
▪ výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.


Upozorňujeme, že Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace nepřijímá
oznámení od osob, které pro něj nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle § 2 odst. 3
písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace deklaruje oznamovatelům
naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje
naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany Základní školy, Most, Svážná 2342,
příspěvkové organizace.

Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě
nepravdivé oznámení.
V souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele jsou oznamovatelům upozorňujícím na
zjištění protiprávního jednání k dispozici níže uvedené komunikační kanály.

Komunikace s příslušnou osobou:

Funkci příslušné osoby plní externí dodavatel: The most consult s.r.o., IČ 082 90 903,
prostřednictvím fyzické osoby Ing. Jan Kodet.


Písemná a ústní komunikace:


Adresa:
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
Svážná 2342/1
434 01 Most
Obálka musí být zalepena a označena: POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

Zabezpečená e-mailová adresa:
1zs@oznamovatel.organizace-most.cz

Ústní oznámení:
Ústně na základě osobního nebo telefonického kontaktu: +420 777 735 604

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde
uvedeno (např. datová schránka, facebook apod), Základní škola, Most, Svážná 2342,
příspěvková organizace nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací
uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele.

Další komunikační kanály a kontakty:


Pro oznamování podezření na protiprávní jednání lze využít další komunikační kanály

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ 


Oznamovatel má v souladu se Směrnicí na ochranu oznamovatele možnost podat oznámení
uveřejněním.


Další kontakty

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba
učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných čin.Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.