Zpět

Žákovský parlament

ŘÁD ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT = ORGÁN ŽÁKŮ, KTERÝ ŽÁKŮM

a. umožňuje nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy i pedagogickým sborem v atmosféře důvěry, vzájemného uznání a spolupráce

b. umožňuje spolupodílet se na řešení problémů školy, vzniklých v rámci vyučování i mimo něj, uspokojovat jejich potřeby a zájmy

c. garantuje realizaci nalezených řešení

ČINNOST ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

1. Žáci od 5. třídy si mohou zvolit tři parlamentáře třídy – členy žákovského parlamentu školy. Parlamentáři při řešení problému týkajících se třídy spolupracují zejména s třídním učitelem.

2. Členy žákovského parlamentu jsou děti – osobnosti, které bez problémů jednají s vedením školy, umějí se spolehnout sami na sebe, dokáží poskytnout pomoc, zajímají se o druhé lidi, zajímají se o svět kolem sebe, pouštějí se do diskuse i řešení problémů.

3. Člen ŽP má v průběhu jeho jednání možnost přednést takový návrh své třídy, který byl při předchozím hlasování ve třídě schválen prostou většinou hlasů. Návrh předkládá za třídu ve formulaci, o které je možno v ŽP hlasovat.

4. Hlasování ŽP je právoplatné, účastní-li se jednání nadpoloviční většina mluvčích.

5. Pověřený žák ŽP pořizuje stručný zápis o jeho jednáních a zejména zapisuje výsledky každého hlasování.

6. Volební období je roční, začíná 1. října a končí 30. září. Volby se v jednotlivých třídách uskutečňují na začátku září, nezávisle na termínu a průběhu voleb ve třídách ostatních.

7. Třída, která si své parlamentáře do 30. září nezvolila, nebo její žádný parlamentář se jednání ŽP neúčastní, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole, dokud vlastním úsilím tento stav nenapraví.

8. Mluvčí jednotlivých tříd mohou být v průběhu roku vyměněni, jestliže jsou pro to důvody a třída takový návrh odhlasuje. Hlasování tříd je právoplatné, pokud o návrhu rozhoduje nadpoloviční počet žáků třídy a rozhodne nadpoloviční většina z hlasujících.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Každý třídní učitel zabezpečí vyvěšení řádu ŽP ve třídě. Ředitelka školy zabezpečí jeho zveřejnění na internetových stránkách školy.

2. Třídní učitelé se budou snažit o partnerský přístup k žákům, o komunikaci na základě důvěry a vzájemného respektu. Žáky zvolené do ŽP budou podporovat, povzbuzovat a vést při jejich aktivitách pro školu.

3. Třídní učitelé vytvoří prostor pro parlamentní záležitosti (problémy, návrhy, řešení…). Koordinaci a spolupráci se zástupci ŽP budou zajišťovat Ing. Martina Hájek a Mgr. Olga Reiszová.

4. Tento řád je závazný pro všechny žáky a všechny pedagogické pracovníky školy.

Mgr. Jana Nachtigalová

ředitelka školyKomunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.