Návštěvní řád sportovního zařízení – hřiště


provozovatele Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace

1.

Úvodní ustanovení

1.1   Provozovatel sportovního zařízení – hřiště (dále jen „hřiště “) vydává tento návštěvní řád, který určuje základní závazná pravidla pro vstup návštěvníků na hřiště, pravidla chování návštěvníků hřiště a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu při konání veřejné sportovní akce na hřišti. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku. Návštěvníci vstupem na hřiště vyjadřují svůj souhlas s obsahem tohoto návštěvního řádu.

1.2   Provozovatelem hřiště je Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace, IČO 49872184, odpovědnou osobou je ředitelka školy Mgr. Jana Nachtigalová, tel. 476 707 337, 730 575 278.

1.3   Hřiště slouží především k bezplatnému sportovnímu vyžití žáků školy a osob, které nedosáhly 18 let věku. Hřiště dále slouží ke sportovnímu vyžití za úplatu za každou započatou hodinu užívání, která je splatná předem u správce hřiště, tel.: +420 723 523 923, +420 730 575 277.

Druh hřiště                                        Cena za započatou hodinu

Fotbal                                                                        200 Kč

Florbal                                                                       200 Kč

Volejbal                                                                     100 Kč

Basketbal                                                                  100 Kč

Tenis                                                                          150 Kč

Házená                                                                      200 Kč

Nohejbal                                                                   100 Kč

Atletická dráha s doskočištěm                                   60 Kč

2.

Provozní doba hřiště a další provozní informace

2.1 Provozní doba v měsících březen a říjen je stanovena takto:

pondělí                            od 15:00 do 18:00

úterý                                od 15:00 do 18:00

středa                               od 15:00 do 18:00

čtvrtek                             od 15:00 do 18:00

pátek                                od 15:00 do 18:00

víkendy a svátky             od   9:00 do 12:00      od 14:00 do 18:00

jarní a velikonoční prázdniny, pokud připadají na měsíc březen, a podzimní prázdniny

od   9:00 do 12:00      od 14:00 do 18:00

Provozní doba v měsících duben-červen a září je stanovena takto:

pondělí                            od 15:00 do 20:00

úterý                                od 15:00 do 20:00

středa                               od 15:00 do 20:00

čtvrtek                             od 15:00 do 20:00

pátek                                od 15:00 do 20:00

víkendy a svátky             od   9:00 do 12:00      od 14:00 do 20:00

velikonoční prázdniny, pokud připadají na měsíc duben

od   9:00 do 12:00      od 14:00 do 20:00

Provozní doba v měsících červenec a srpen je stanovena takto:

pondělí                            od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 20:00

úterý                                od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 20:00

středa                               od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 20:00

čtvrtek                             od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 20:00

pátek                                od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 20:00

o víkendech a svátcích    od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 20:00

2.2 V měsících listopad až únor není provozní doba stanovena pevně, řídí se zájmem o využití školního hřiště a rozhoduje o ní škola. Případné využití školního hřiště v těchto měsících však nezakládá právo školy na finanční příspěvek na činnost zaměstnance školy vykonávajícího funkce správce hřiště (dále jen „správce hřiště“ nebo „správce“) od statutárního města Mostu.

2.3 Provozovatel si vyhrazuje právo částečně omezit provoz nebo zcela uzavřít areál hřiště při nepříznivých klimatických podmínkách, příp. z jiných závažných důvodů. O uzavření hřiště provozovatel informuje uživatele a návštěvníky sportovního zařízení vhodným způsobem.

2.4  Návštěvníci mají možnost požádat správce hřiště, který je k zastižení na tel.: +420 723 523 923, +420 730 575 277, o půjčení sítí a tenisových raket.

3.

Povinnosti návštěvníků a práva provozovatele

3.1  Vstup na hřiště je dovolen jen v provozní době pouze se souhlasem správce hřiště, příp. po zakoupení platné vstupenky, pokud se jedná o dospělé osoby. Návštěvníci mladší 6 let mohou na hřiště vstoupit jen v doprovodu dospělé osoby.

3.2  V případě veřejné sportovní akce jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, příp. policie.

3.3  Návštěvníci nesmějí:

a)      být pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,

b)      kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm,

c)      ohrožovat bezpečnost osob a majetku,

d)      obtěžovat ostatní návštěvníky,

e)      vodit na sportoviště zvířata,

f)       vstupovat na hřiště při nepříznivých klimatických podmínkách (např. déšť, sněžení, námrazové jevy),

g)      užívat herní a sportovní zařízení a nářadí přes zjištěná poškození,

h)      porušovat ustanovení tohoto řádu.

3.4  Návštěvníci jsou povinni:

a)      vstupovat na sportovní plochu pouze ve sportovní obuvi,

b)      respektovat pokyny správce hřiště, chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe,

c)      hřiště užívat pouze k  účelu, ke kterému je určeno,

d)      neničit povrch hřiště nevhodnou činností,

e)      dodržovat čistotu, pořádek,

f)       všechny vchody, východy, únikové trasy je povinnost udržovat volné,

g)      při odchodu uvést užívané hřiště do původního stavu, vrátit vypůjčené věci,

h)      nahlásit případné závady nebo poškození hřiště provozovateli.

3.5  Při porušení zákazů a povinností mohou být návštěvníci z prostoru hřiště vykázáni bez nároku na vrácení případně zaplacených částek.

3.6  Při veřejné sportovní akci má pořadatelská nebo bezpečnostní služba právo provést kontrolu osob a jejich zavazadel za účelem zjištění, zda na hřiště není vnášeno nic, co by mohlo představovat bezpečnostní riziko.

3.7  Kromě vlastníka a provozovatele je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, příp. v rámci své zákonné pravomoci též policie.

3.8  Návštěvníci vstupují na hřiště na vlastní nebezpečí. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele.

4.

Významná telefonní čísla

Hasiči                                                                 150

Záchranná služba                                          155

Policie                                                                158

Městská policie                                              156

Integrovaný záchranný systém                112

5.

Účinnost

5.1  Vydání návštěvního řádu schválila Rada města Mostu usnesením ze dne 10. 12. 2015. Tento návštěvní řád je účinný od 1. 1. 2016.

Mgr. Jana Nachtigalová

ředitelka školy